Utbildning

Ledarutbildning

Heldagsutbildningar för aktiva och blivande dansledare i frivillig verksamhet. Praktiska övningar blandas med diskussion och teorigenomgångar. Exempel på teman:

  • Ledarskap
  • Planering
  • Musik till dans
  • Anatomi och träningslära
  • Barn – anatomi, motorik och träning
  • Locka fram kreativitet – att leda övningar i improvisation och komposition
  • Komposition – att koreografera för sal och scen
  • Bedömning och korrigeringar

Normkritik genom rörelse (workshop/kurs)

Normer konstrueras och manifesteras i samhällskroppen såväl som i människokroppen. Att använda kropp och rörelse som medium i en normkritisk analys ger därför fördjupad insikt i de strukturer vi alla lever i. Normkritik genom rörelse innebär att varva kroppsliga övningar, som synliggör normer och normalitet, med verbal diskussion. Rytmik och dans används som konstnärliga uttryck och sinnliga upplevelser, som förkroppsligar och begripliggör det abstrakta. Vi tittar också på rytmik och dans ur ett normkritiskt perspektiv och synliggör leken som ett konstnärligt och normkritiskt verktyg.

Normkritik genom rörelse erbjuds som fristående kurs om 7,5 hp på Musikhögskolan i Malmö ht 2017. Konceptet går att anpassa till workshopformat av olika längd, från 2 timmar och uppåt.

Normkritik genom rörelse för lärare och lärarstudenter

Innehållet i Normkritik genom rörelse kan inriktas mot didaktik och för-, grund- och gymnasieskolans undervisning. Fokus ligger då på normkritisk pedagogik och hur kropp och rörelse kan användas på ett konstruktivt sätt i undervisningen i respektive skolform.

Stereotyper kontra specifika bilder

Att gestalta med kroppen hjälper människor att förstå världen. Det abstrakta blir konkret. Det komplicerade blir begripligt. Genom gestaltning kan vi sätta oss in i andras situation, rörelsespråk och karaktär, få utlopp för känslor och personlighetsdrag som annars ligger gömda och förstå abstrakta begrepp.

Såväl i gestaltningsövningar och rollekar som i vardagslivet lär vi oss i alltför stor utsträckning att imitera stereotyper. I den här workshopen visar vi på vikten av en nyanserad gestaltning, för förståelse av sig själv, sina medmänniskor och sin omvärld. Med utgångspunkt i Daniel Nagrins teori Specific image leder vi gestaltningsövningar som går på djupet i utforskandet av en karaktär eller ett begrepp.

Att arbeta med specifika bilder innebär att vrida och vända på begreppen och söka kreativa lösningar. Resultatet blir hög konstnärlig kvalitet, fördjupad förståelse och en nyanserad världsbild.