KIMPROKAVALKADEN 2023

→ English below ←

Efter jul och nyår kommer trettonhelgen. Hur firas den egentligen? Med dans såklart! Därför bjuder vi in till denna fjärde kimprokavalkad i januarignister! Välkommen!

***

❅ SNABBINFO ❅
→Vad? Tre dagar och en bonuskväll fyllda av kontaktimprovisation
→När? Torsdag-söndag 5-8 januari (det går att välja antal dagar själv)
→Var? Malmö (lokal meddelas längre fram)
→Vem? Vem som helst som är sugen på kontaktimprovisation. Fredagen är särskilt för nybörjare
→Lärare? Emelie Bardon och Elin Waileth (Waileth & Bardon) + hemlig gäst
→Livemusik? Självklart!
→Språk? Svenska och/eller engelska beroende på gruppens behov
→Pris? 1330-1990 för alltihop beroende på ekonomisk situation (för rabatter och endagsbiljetter, se längre ner)
→Anmälan? 1) Fyll i formuläret 2) Invänta bekräftelse 3) Betala in deltagaravgiften på bankgiro 136-8828 eller Swish 1234615167

***

❅ DETALJERAD INFO ❅

DANSMEDITATION MED LIVEMUSIK
En timme av full koncentration i rörelse, body-mind-connection, varande i nuet. När kroppen är i rörelse kan sinnet bli stilla. När sinnet är koncentrerat kan kroppen bli fri. Kroppens frihet är också sinnets frihet. Dansmeditation är ett perfekt sätt att landa i din egen dans och förbereda kropp och sinne för de följande tre dagarna. Livemusik av och med Andreya Ek Frisk, multiinstrumentalist.

→ Torsdag 5/1 kl 18.30-20.00

*
NYBÖRJARDAGEN
Fredagen ägnas särskilt åt grundtekniker och jametikett, det vill säga sådant som kan vara skönt att få koll på som nybörjare. Praktiska övningar varvas med samtal. Är du total nybörjare rekommenderar vi att du går den här dagen, både för att den kommer vara fantastisk i sig och för att den kommer göra att du får en mycket mer givande upplevelse av teknikdag, jam och underscore. Även du som har mer erfarenhet och som vill friska upp grunderna är naturligtvis välkommen.

→ Fredag 6/1 kl 12.15-20.00

12.15-12.45 Drop-in, registrering och te
13.00-16.00 Öppningscirkel, gemensam uppvärmning och teknikträning
16.00-17.30 Paus för mat och vila
17.30-20.00 Jametikett och jam

*
FÖRDJUPNINGSDAGEN
Lördagen ägnas åt fördjupning i kontaktimprovisationens många aspekter: teknik, musikalitet, viktöverföring, anatomisk medvetenhet, bodywork, samtycke, respekt, konstnärligt kontra socialt fokus osv. Blandad nivå. Totala nybörjare rekommenderas att också delta i nybörjardagen, för att få ut så mycket som möjligt av fördjupningsdagen. Praktiska övningar, som anpassas efter varje persons erfarenhet och önskemål om utmaningar, varvas med samtal. Fokus ligger på det kroppsliga utforskandet. Dagen avslutas med ett långt jam med livemusik av och med multiinstrumentalisten Andreya Ek Frisk samt en gäst. Det är inte möjligt att delta enbart på jammet.

→ Lördag 7/1 kl 9.30-22.00

09.30-10.45 Drop-in, registrering, egen uppvärmning och jam
11.00-13.30 Gemensam uppvärmning och teknikträning
13.30-15.00 Paus för mat och vila
15.00-17.30 Teknikträning
17.30-19.00 Paus för mat och vila
19.00-21.00 Jam med livemusik

*
UNDERSCORE
Hela söndagen är avsatt för Underscore. The underscore är ett strukturerat jam, som tar 3-4 timmar. Formen är utvecklad av Nancy Stark Smith, en av de första kontaktdansarna, med utgångspunkt i de faser hon observerade i vanliga jam. The underscore har över tjugo faser, som var och en har fått ett namn och en symbol, vilka fungerar som en karta för dansarna. Inom ramen är varje dansare fri att dansa sin egen dans, ensam och tillsammans med övriga dansare. En viktig skillnad mot ett vanligt jam är att alla dansare stannar hela tiden. Det finns alltså inte möjlighet att droppa in eller ut under tiden.

→ Söndag 8/1 kl 9.30-15.00

09.30-10.00 Drop-in, registrering och te
10.00-15.00 Underscore, inklusive genomgång av formen samt avslutande samtal

***

LÄRARE
Waileth & Bardon ser den kreativa processen som en flod de har möjlighet att dyka ner i. Allt de gör är del av samma konstnärliga process. I sitt skapande försöker de följa flodens strömmar snarare än bygga dammar och slussar, för att rikta om floden i enlighet med sina intentioner. Varje kroppslig erfarenhet finns kvar i kroppen och kommer att visa sig i hur en person rör sig. Waileth & Bardon välkomnar alla sådana manifestationer och använder improvisation som ett verktyg för reflektion. Sedan 2013 har Waileth & Bardon arbetat för att skapa trygga rum för dans, musik och diskussion i sin egen studio i Malmö liksom vid universitet, museer, festivaler och skolor i Sverige och internationellt. Feministisk teori och normkritisk pedagogik utgör grunden för det arbetet.

*
PRONOMENRUNDA
Vid alla Waileth & Bardons workshops får samtliga deltagare presentera sej med namn och pronomen (det du vill att andra kallar dej i tredje person, till exempel han, hen, hon, den). Vi gör så för att alla ska få möjlighet att definiera sej själva, vilket är en viktig trygghetsfaktor för många som deltar i våra kurser. Det är alltid frivilligt att säga sitt namn och sitt pronomen. Om ditt pronomen är en ickefråga för dej ber vi dej ändå delta i presentationen, eftersom det underlättar för många för vilka detta är en viktig fråga. Om den här proceduren känns konstig och obekväm för dej välkomnar vi samtal om det, men helst utanför de utsatta tiderna för workshopen.

***

MAT
→ Nybörjardagen: Ta med matlåda eller gå ut och köp mat på något av alla de matställen som finns i närheten av lokalen.
→ Fördjupningsdagen lunch: Ta med matlåda eller gå ut och köp mat på något av alla de matställen som finns i närheten av lokalen.
→ Fördjupningsdagen kväll: Vegansk mat kommer finnas på plats och ingår i kurspriset!
→ Underscore: Snacks kommer finnas på plats och ingår i kurspriset. Ät ordentlig frukost innan!

BOENDE
Det är inte möjligt att sova i danslokalen. Ange i din anmälan om du behöver hjälp att hitta sovplats alternativt kan erbjuda sovplats (enbart om du bor i Malmö).

***

INVESTERING
För att möjliggöra för så många som möjligt att vara med använder vi så kallad solidarisk prissättning. Systemet bygger på att de flesta betalar medelpris och att den som har råd betalar stora plånboken-pris. Genom att betala lite extra gör du, som har stabil inkomst, det möjligt för någon med sämre ekonomi att delta. Tack för det!

Utöver priserna nedan finns två volontärsplatser. Som volontär är det viktigt att du kan vara med hela tiden. Större delen av tiden kommer du kunna delta i kursen. Du deltar självklart gratis. Ange i din anmälan om du vill vara volontär.

Nedan följer en prislista med många olika möjligheter. I ditt bekräftelsemejl kommer din totala summa finnas uträknad. Kontakta oss om du har funderingar.

→ALLTIHOP (tre dagar + dansmeditation)
Stora plånboken: 1990 sek
Medelplånboken: 1790 sek
Lilla plånboken: 1330 sek (max 8 platser)

DANSMEDITATION
Normalpris: 195 sek

NYBÖRJARDAGEN
Normalpris: 625 sek

TEKNIKDAGEN
Normalpris: 995 sek

UNDERSCORE
Normalpris: 395 sek

*
ANMÄLAN
Fyll i formuläret.
Invänta bekräftelse.
Betala in avgiften på bankgiro 136-8828 eller Swish 1234615167.

Vänta med att betala tills du fått bekräftelsen! Din plats är garanterad när du har betalat in avgiften.

Sista anmälningsdag är 21 december.

AVANMÄLAN
Full återbetalning till och med 21 december. Halv återbetalning 22 dec – 4 jan. Ingen återbetalning vid senare avbokning eller om du uteblir utan att avboka. Det är möjligt att överlåta sin plats till någon annan. Meddela oss om du överlåter din plats!

***

FRÅGOR
Skriv i facebookeventet eller mejla dansa@wailethbardon.se

*******************************

After Christmas and New Year comes Epiphany. How to celebrate it? Through dancing, of course! Thus, we invite you to this Contact Improvisation cavalcade in January! Welcome!

***

❅ SHORT INFO ❅
→What? Three days and a bonus evening filled with contact improvisation
→When? Thursday-Sunday 5th-8th of January (you can choose how many days)
→Where? Malmö (details to come)
→Who? Anyone who’s curious or keen on contact improvisation. Friday is especially for beginners
→Teachers? Emelie Bardon and Elin Waileth (Waileth & Bardon) + special guest
→Live music? Of course!
→Language? Swedish and/or English according to the needs of the group
→Price? 1330-1990 sek (€125-185) for all of it depending on your financial situation (for discounts and one day tickets, scroll down)
→Registration? 1) Fill out the form (opens 15th of September) 2) Wait for confirmation 3) Pay the fee to bankgiro 136-8828 if you’re in Sweden or ask for details to pay from abroad

***

❅ DETAILED INFO ❅

DANCE MEDITATION WITH LIVE MUSIC
An hour of full concentration in movement, body-mind-connection, being in the present. When your body is moving, your mind can become still. When your mind is concentrated, your body can be free. Freedom of the body is freedom of the mind. Dance meditation is a perfect way to land in your own dance, and prepare body and mind for the following three days. Live music by multi instrumentalist Andreya Ek Frisk.

→ Thursday 5/1 @ 6.30-8pm

*
BEGINNER’S DAY
Friday is all about foundational techniques and jam etiquette, things that are good to know as a beginner (or improver, or advanced dancer). Practical exercises are mixed with discussion. Are you a total beginner, we warmly recommend that you participate this day both because of its own fantasticness, and because it will help you get the most out of the Technique day and the Underscore. Even if you already have experience, and want to remind yourself of the foundations, you’re very welcome.

→ Friday 6/1 @ 12.15-8.00pm

12.15-12.45 Drop-in, registration, and tea
13.00-16.00 Opering circle, warm-up, and technique training
16.00-17.30 Break for food and rest
17.30-20.00 Jam etiquette, and actual jam

*
IN-DEPTH DAY
Saturday is all about diving into the different aspects of Contact Improvisation: technique, musicality, distribution of weight, anatomy awareness, bodywork, consent, respect, artistic versus social focus etc. Open level. Total beginners are recommended to participate in the beginner day as well, to get the most out of the in-depth day. Practical exercises, which are adapted to each dancer’s experience and needs for challenges, are mixed with discussion. Focus is on the physical exploaration. This day ends with a long jam with live music by multi instrumentalist Andreya Ek Frisk, and a guest musician. It’s not possible to participate in the jam only.

→ Saturday 7/1 @ 9.30am-10.00pm

09.30-10.45 Drop-in, registration, individual warm-up, and jam
11.00-13.30 Common warm-up, and technique training
13.30-15.00 Break for food and rest
15.00-17.30 Technique training
17.30-19.00 Break for food and rest
19.00-21.00 Jam with live music

*
UNDERSCORE
The whole Sunday is set aside for the Underscore. The Underscore is a structured jam that takes 3-4 hours. The form is developed by Nancy Stark Smith, one of the first contact dancers in history, with starting point in the phases she observed in common jams. The Underscore has more than 20 phases, of which each has got a name and a symbol that work as a map for the dancers. Within the frame each dancer is free to have their own dance, alone and together. An important difference from a normal jam is that all dancers must stay the whole time. It’s not possible to drop in or out during the jam.

→ Sunday 8/1 @ 9.30am-3.00pm

09.30-10.00 Drop-in, registration, and tea
10.00-15.00 Underscore, including a run-through of the form, and a closing discussion

***

TEACHERS
Waileth & Bardon sees the creative process as a river that they dive into. Everything they do is part of the same artistic process. In creating new material, they try to follow the currents of the river rather than building dams and locks to redirect the river according to their intentions. Every physical experience stays in the body, and will manifest in how a person moves. Waileth & Bardon welcome all those manifestations, and use improvisation as a tool for reflection. Since 2013, Waileth & Bardon have been aiming to facilitate safe spaces for dance, music, and discussion in their own studio in Malmö as well as internationally in universities, museums, festivals, and schools. Feminist theory and normativity criticism is the foundation for their strategies to create a safe space.

*
ROUND OF PRONOUNS
In all of Waileth & Bardon’s workshops all participants are invited to introduce themselves with name and pronoun (what you would like people to call you in third person, e.g. he, she, they, xe, or anything else). The purpose is to provide the possibility for everyone to define themselves, which is an important safety factor for many of our participants. If your pronoun is unimportant to you, we kindly ask you to state it anyway to make the introduction easier for those for whom it is an important issue. If this procedure seems strange or uncomfortable for you, we welcome conversations about but preferably outside of the workshop.

***

FOOD
→ Beginner day: Please, bring lunch box or go out to buy food at any of the many restaurants and cafés in the neighbourhood.
→ In-depth day lunch: Please, bring lunch box or go out to buy food at any of the many restaurants and cafés in the neighbourhood.
→ In-depth day evening: There will be vegan food which is included in the workshop fee!
→ Underscore: There will be snacks which are included in the fee. Please, eat a proper breakfast before arriving!

ACCOMMODATION
It is not possible to sleep in the dance studio. Please state in your sign up form if you need help to find accommodation or if you can offer somebody a place to sleep (only if you live in Malmö).

***

INVESTMENT
To make it possible for as many as possible to participate, we use a scaled fee. The system is built on that most participants pay the normal price, and those who can afford it pay the big spender price. By paying a little extra you, who have got a stable income, make it possible for somebody with less financial resources to participate. Thank you for that!

In addition to the prices below we are looking for two volunteers. As a volunteer, it is important that you can be there the whole time, that you are familiar with the geography and infrastructure of Malmö, and that you’re not afraid of cleaning toilets. Most of the time you’ll be able to participate in the dancing. Of course, you participate for free. State in your sign up form if you want to be a volunteer.

Below you find an advanced list of prices. Don’t worry! When you have signed up, we will calculate your total price, and include it in your confirmation e-mail.

→ALL OF IT (three days + dance meditation)
Large wallet: 1990 sek
Medium wallet: 1790 sek
Small wallet: 1330 sek (max 8 spots)

DANCE MEDITATION
Normal price: 195 sek

BEGINNER DAY
Normal price: 625 sek

TECHNIQUE DAY
Normal price: 995 sek

THE UNDERSCORE
Normal price: 395 sek

*
REGISTRATION
Fill in the form.
Wait for confirmation.
Pay your fee to bankgiro 136-8828 or ask for details for paying from abroad.

Don’t pay until you have received the confirmation e-mail! Your spots is guaranteed when you have payed your fee.

UNREGISTERING
Full fee back until 21st of December. Half fee back 22nd of December – 4th of January. No fee back if you sign down later or don’t show up. It is possible to give your place to someone else. Please notify us if you do.

***

QUESTIONS
Please, write in the even or e-mail us a dansa(at)wailethbardon.se